நோக்கம் மற்றும் பணி

பக்தர் சமூகங்களை அங்கீகரித்து புத்துயிர் பெற செய்வது

பக்தர்களின் ஆன்மிக பயிற்சிகளை படிப்படியாக அளவிட்டு, முன்னேறுவதற்கு தேவைப்படும் ஆதாரங்களையும், கருவிகளையும் அவர்களுக்கு வழங்குதல்.